ARSA SATIŞI
09.11.2017

|

 KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

1- Belediyemize ait İlçemiz  Yukarı Zaferi (Yeni)Mahallesinde bulunan onaylı imar planları içerisinde 2 kat, E=0,40 imarlı olup konut alanında kalan aşağıda  Ada no, Parsel no, Yüzölçümü, M² Birim Fiyatı , Kıymet Takdir Bedeli ve Geçici Teminatı belirtilen parselin   satışı yapılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddeleri gereğince Açık teklif Usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.

 

Ada No   Parsel  No   Yüzölçümü         M² Birim Fiyatı     Kıymet Takdir Bedeli        Geçici Teminat Bedeli                          

1318            4               495,00 m².           (295,00 TL/M²)                 146.025,00.-TL                             4.380,75-TL

 

 

2-Parselin  için 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.

3-İhaleye katılacak olan isteklilerden istenilecek belgeler:

a-      Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.

b-      Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve imza sirküleri (2017 yılı vizeli)

c-      Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.

d-     İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri.

e-      Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

f-                      İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

 

4- Parselin  satış ihalesi 09 Kasım 2017 tarihinde saat 15,30’da Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Cad.No:23/E adresindeki Belediyemiz Encümen Toplantı odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

5- Parselin satışına ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

 

 

  İLAN OLUNUR

|