KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
28.09.2017

|

 KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

1-Belediyemize ait İlçemiz İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Yeni Terminal  No : 2/I’da bulunan 1 (Bir) adet yazıhane, İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Yeni Terminal No: 2/J’de bulunan 1 (Bir) adet yazıhane ve Büyük Cami Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Eski Terminal No:4’te bulunan 1 (Bir) adet işyeri  3 yıl süre ile ayrı ayrı kiraya verilmek üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü  ile ihaleye çıkarılacaktır.

2- Yeni Terminal No:2/I’da bulunan yazıhanenin aylık muhammen kira bedeli 500.00TL olup geçici teminatı 540.00TL dir.

3- Yeni Terminal No:2/J’de bulunan yazıhanenin aylık muhammen kira bedeli 500.00TL olup geçici teminatı 540.00TL dir

4- Eski Terminal No:4’de bulunan işyerinin aylık muhammen kira bedeli 2.750,00TL olup geçici teminatı 2.970,00TL dir

5- Yazıhaneler ve işyerinin her biri için ayrı ayrı  1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.  

6- İhaleye katılacak olanlardan istenilecek belgeler;

a-      Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.

b-      Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve imza sirküleri (2017 yılı vizeli)

c-      Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.

d-     İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,

e-      Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

f-       İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

 

7- Yazıhaneler ve işyerinin halesi 28/09/2017 Perşembe günü saat 15.30’da Belediye Encümen toplantı odasında Encümen  huzurunda yapılacaktır.

8-Şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

 

 

  İLAN OLUNUR.

|