Büfe İhale İlanı
3.10.2017

|

  KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19 Kasım Caddesi No:21 adresinde bulunan 25m²’lik büfe  3 (Üç) yıl süre ile kiraya verilmek üzere  2886 Sayılı  Devlet ihale Kanununun 45.maddesi  gereğince Açık Teklif  Usulü  ile ihaleye çıkarılacaktır.

 

 Bulunduğu Yer                               Kullanım      Kira Süresi     Aylık Muhammen          Geçici Teminatı

                                                         Alanı (M²)                            Kira Bedeli

Cumhuriyet Mahallesi                       

19 Kasım Caddesi No :21 (Büfe)        25,00m²              3 Yıl                500,00TL                     540,00TL

 

2- Kiralanacak büfe  için 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.    

3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

a-      Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.

b-      Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.  (2017 yılı vizeli)

c-      Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.

d-      İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,

e-      Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

f-       İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

4-Kiralanacak büfenin ihalesi 03.10.2017 Salı günü saat 15.30’da Belediye Encümen toplantı odasında  Encümen huzurunda yapılacaktır.

5-Şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

 

  İLAN OLUNUR.

 


 

|