Parkomat İlanı
12.04.2018

|

 KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-  İlçemiz Merkez İsmet İnönü Caddesi  40 araç , Namazgah Sokak 14 araç, Borsa Sokak 14 araç, Bakırcılar Sokak 18 araç, Hal Geçidi Sokak 14 araç, Paşayiğit Caddesi (Rasim Ergene Caddesinden, Çifte Minareli Sokağa kadar) 50 araç, Pazar Sokak (Paşayiğit Caddesinden, İlyasbey Caddesine kadar) 65 araç, İlyas Bey  Caddesi (Rasim Ergene Caddesinden, Zati Yörüker Caddesine kadar) 20 araç, Eski Garaj Sokak 15 araç, Anafartalar Caddesi (Tekel Meydanından, Uğur Mumcu Caddesine kadar) 45 araç olmak üzere toplam 295 araçlık parkomat ile otopark yerlerinin  2 (İki) yıllığına kiraya verilip işletilmek üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ihaleye çıkarılacaktır.

 

2-    Muhammen Araç Sayısı    Muhammen Bedel Aylık  Muhammen  Bedel 2 Yıllık   Geçici Teminat

                        295                         20.500,00TL                       492.000,00TL                     14.760,00TL    

                       

3- İhaleye katılacak olan isteklilerden istenecek belgeler;

 

 • Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.
 • Tüzel kişilerden; 2018 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.
 • Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
 • İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına ilişkin ihale tarihinden önce 15 gün içinde alınmış belge.
 • Yeminli mali müşavir, mali müşavir veya  vergi dairesinden alınan tastik edilmiş 2016 ve2017 yıllarına ait ortalama cirosunun en az  5.000.000.00TL ( Beş Milyon Lira) olduğunu tevsik eden bilanço ve gelir gider tablosunu ibraz etmek.
 • İSO 9001 ve İSO 14001:2004 sahip olmak (TURKAK) onaylı
 • Son 1 yılda en az 400 araçlık yol üstü otopark işletmeciliği yapıyor olmak ve bunu belgelemek.
 •             İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
 • Vergi Dairesinden borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce 15 gün içinde alınmış belge.
 • Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı.

4- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Belediye Encümeninin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez

5- İhalesi 12.04.2018 Salı günü saat  15.30’da Belediyemiz Encümen Salonunda  Encümen huzurunda yapılacaktır.

6- İhale ile İlgili şartname Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00TL bedelle    mesai saatleri dahilinde temin edilir.

 

  İLAN OLUNUR.

|