Parsel Satışı
24.04.2018-15.30

|

 

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

1- Belediyemize ait Bahçe Köyünde,185 ada  1 nolu parselde müfrez çayır niteliğinde olan  aşağıda  Ada no, Parsel no, Yüzölçümü, M² Birim Fiyatı , Kıymet Takdir Bedeli ve Geçici Teminatı belirtilen parselin   satışı yapılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddeleri gereğince Açık teklif Usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.

 

Ada No   Parsel  No   Yüzölçümü         M² Birim Fiyatı     Kıymet Takdir Bedeli        Geçici Teminat Bedeli                          

185            1               222,02 m².           (35,00 TL/M²)                 7.770,70.-TL                            234,00-TL

 

 

2-Parselin  için 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.

3-İhaleye katılacak olan isteklilerden istenilecek belgeler:

  • Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.
  • Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “2018 yılı vizeli Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve imza sirküleri.
  • Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
  • İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri.
  • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
  •                İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

 

4- Parselin  satış ihalesi 24 Nisan 2018 tarihinde saat 15,30’da Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Cad.No:23/E adresindeki Belediyemiz Encümen Toplantı odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

5- Parselin satışına ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

 

 

  İLAN OLUNUR

 

 

 

 

 

|