İş yeri kiralama ihalesi
26.04.2018-15.30

|

 KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

S.NO

İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ

KİRALAMA SÜRESİ

M2

KULLANIM ŞEKLİ

GECİCİ TEMİNAT

AYLIK  MUHAMMEN BEDELİ

1

Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sokak  Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin Kat J- Blok No:4/22

10 YIL

32.90m2

İŞYERİ

1,980,00,TL

550,00.TL

2

Yukarı Zaferiye Mahallesi Rasim Ergene Caddesi Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin Kat B-Blok No:9/31

10 YIL

31.60m2

İŞYERİ

1,980,00,TL

550,00.TL

3

Yukarı Zaferiye Mahallesi Rasim Ergene Caddesi Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin Kat B-Blok No:22

10 YIL

15.80m2

İŞYERİ

1,584,00,TL

440,00.TL

4

Büyük Cami Mah. Hal Geçidi Sok.No:3/14

3 YIL

 

İŞYERİ

324,00,TL

300,00, TL

 

1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi  2886 Sayılı  Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince  Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır.

2- Kiralanacak işyerlerinin her biri  için 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.     

3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

  • Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.
  • Tüzel kişilerden; 2018 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.
  • Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
  • İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
  • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
  • İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

4-Kiralanacak işyerlerinin  ihalesi 26 Nisan 2018  günü  saat 15.30’da Yukarı Zaferiye Mah.İlyasbey .Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı  salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

5-Şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

 

 

İLAN OLUNUR

|