KEŞAN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNCE, BÜYÜK CAMİ MAHALLESİ MEHMET BÖLÜKBAŞI CAD NO21 1248 ADA 1 PARSEL PARK ALANINDA KULLANILMAK ÜZERE OYUN GRUBU, ÇİFTLİ TAHTEREVALLİ, FİTNESS TAKIMI VE DÖKME KAUÇUK
30 Mayıs 2018

|

 KEŞAN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNCE, BÜYÜK CAMİ MAHALLESİ MEHMET BÖLÜKBAŞI CAD NO21 1248 ADA 1 PARSEL PARK ALANINDA KULLANILMAK ÜZERE OYUN GRUBU, ÇİFTLİ TAHTEREVALLİ, FİTNESS TAKIMI VE DÖKME KAUÇUK

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, Büyük Cami Mahallesi Mehmet Bölükbaşı Cad No21 1248 Ada 1 Parsel Park Alanında Kullanılmak Üzere Oyun Grubu, Çiftli Tahterevalli, Fitness Takımı ve Dökme Kauçuk alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/235476

 

a) Adresi

:

Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No:23/E 22800 KEŞAN/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası

:

2847141185 - 2847140985

c) Elektronik Posta Adresi

:

malihizmetler@kesan.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet Oyun Grubu, 1 Adet Çiftli Tahterevalli, 1 Adet Fitness Takımı ve 270 m2 Dökme Kauçuk Mal Alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İlçemiz Büyük Cami Mahallesi Mehmet Bölükbaşı Cad. No21 1248 Ada 1 Parsel Park Alanı

c) Teslim tarihi

:

Söz konusu Mal/Mallar Peyderpey veya Tek Parti Halinde Sözleşmenin İmzalanmasını Müteakip 60 Takvim Günü İçerisinde Montajı Yapılarak Kullanılabilir Vaziyette İdareye Teslim Edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE

b) Tarihi ve saati

:

30.05.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

1- Oyun Alanı Elemanları İçin;

a) İstekli firma üretici ise Oyun Alanı Elemanlarının TS EN 1176-2, TS EN 1176-3 Standardına Uygun Olduğunu Gösteren ve kendisine ait İhale Tarihi İtibariye Güncel Belgeyi,
b) İstekli firma yetkili satıcı ise yetkili satıcı belgesi ve üretici firmaya ait Oyun Alanı Elemanlarının TS EN 1176-2, TS EN 1176-3 Standardına Uygun Olduğunu Gösteren İhale Tarihi İtibariye Güncel Belgeyi,

2- Dış Mekan Egzersiz Donanımları İçin;

a) İstekli firma üretici ise Dış Mekan Egzersiz Donanımlarının TS EN 16630 Standardına Uygun Olduğunu Gösteren ve kendisine ait İhale Tarihi İtibariye Güncel Belgeyi,
b) İstekli firma yetkili satıcı ise yetkili satıcı belgesi ve üretici firmaya ait Dış Mekan Egzersiz Donanımlarının TS EN 16630 Standardına Uygun Olduğunu Gösteren İhale Tarihi İtibariye Güncel Belgeyi,

sunmak zorundadır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

|