Erkek Kuaförü İhale İlanı
03.10.2017

|

 KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Belediyemize ait İlçemiz Büyük Cami Mahallesi Dinç Sokak Zemin Kat No:1/D adresinde bulunan işyeri  (Erkek Kuaförü) 3 yıl süre ile kiraya verilmek üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi  gereğince Açık Teklif  Usulü  ile ihaleye çıkarılacaktır.

2- İşyerinin aylık muhammen kira bedeli 500,00 TL olup, geçici teminatı 540,00 TL’dir.

3- İhale  için 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.           

4- İhaleye katılacak olanlardan istenilecek belgeler;

a-      Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi

b-      Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve imza sirküleri (2017 yılı vizeli)

c-      Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.

d-     İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,

e-      Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

f-       İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

 

5-İşyerinin kiralama  ihalesi 03/10/2017 Salı günü saat 15.45’te Belediyemiz Encümen toplantı salonunda  Encümen  huzurunda yapılacaktır.

6-Şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

 

  İLAN OLUNUR.

|