KEŞAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE, İLÇEMİZ ERİKLİ SAHİLİNİN MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARININ YAPIMINDA KULLANILMAK ÜZERE PREFABRİK KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI, BETON PRİZMA TAŞI, BETON BORDÜR TAŞI VE BETON OLUK TAŞI
17.07.2018

|

 KEŞAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE, İLÇEMİZ ERİKLİ SAHİLİNİN MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARININ YAPIMINDA KULLANILMAK ÜZERE PREFABRİK KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI, BETON PRİZMA TAŞI, BETON BORDÜR TAŞI VE BETON OLUK TAŞI

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce, İlçemiz Erikli Sahilinin Muhtelif Cadde ve Sokaklarının Yapımında Kullanılmak Üzere Prefabrik Kilitli Beton Parke Taşı, Beton Prizma Taşı, Beton Bordür Taşı ve Beton Oluk Taşı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/315710

 

a) Adresi

:

Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No:23/E 22800 KEŞAN/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası

:

2847141185 - 2847140985

c) Elektronik Posta Adresi

:

malihizmetler@kesan.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

21.150 m2 Prefabrik Beton Parke Taş, 2.760 m2 Beton Prizma Taş, 2.325 m Beton Bordür, 2.555 m Beton Oluk Taşı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Keşan ilçesi mücavir alanı Erikli Sahilinde idarenin göstereceği yerler.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihinden İtibaren, idarenin yazılı olarak peyder pey talep ettiği miktarda mal/mallar sözleşme süresi boyunca, yüklenici tarafından talep tarihini izleyen 2 iş günü içerisinde, idarenin göstereceği Keşan ilçesi mücavir alanı Erikli Sahilindeki yere/yerlere teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE

b) Tarihi ve saati

:

17.07.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekli Firmalar Teklif Dosyalarında Ayrıca Aşağıdaki Belgeleri Sunmak Zorundadır. 

1. Prefabrik Kilitli beton parke taşı için ;    

a) İstekli firma üretici ise Prefabrik Kilitli Beton Parke Taşın TS 2824 EN 1338 Standardına Uygun Olduğunu Gösteren ve kendisine ait İhale Tarihi İtibariye Güncel Belgeyi,
b) İstekli firma kullanacağı Prefabrik Kilitli Beton Parke Taşı üreticiden temin edecek ise üretici firmadan istekli firmaya verilmiş ihale tarihi itibariyle güncel satış yetki belgesi ve üretici firmaya ait Prefabrik Kilitli Beton Parke Taşın TS 2824 EN 1338 Standardına Uygun Olduğunu Gösteren İhale Tarihi İtibariye Güncel Belgeyi,

2. Prefabrik Beton Prizma Taşı için ;

a) İstekli firma üretici ise Prefabrik Beton Prizma Taşın TS 2824 EN 1338 Standardına Uygun Olduğunu Gösteren ve kendisine ait İhale Tarihi İtibariye Güncel Belgeyi,
b) İstekli firma kullanacağı Prefabrik Beton Prizma Taşı üreticiden temin edecek ise üretici firmadan istekli firmaya verilmiş ihale tarihi itibariyle güncel satış yetki belgesi ve üretici firmaya ait Prefabrik Beton Prizma Taşın TS 2824 EN 1338 Standardına Uygun Olduğunu Gösteren İhale Tarihi İtibariye Güncel Belgeyi

3. Prefabrik Beton Bordür Taşı  için ;  

a) İstekli firma üretici ise Prefabrik Beton Bordür Taşının TS 436 EN 1340 Standardına Uygun Olduğunu Gösteren ve kendisine ait İhale Tarihi İtibariye Güncel Belgeyi,
b) İstekli firma kullanacağı Prefabrik Beton Bordür Taşını üreticiden temin edecek ise üretici firmadan istekli firmaya verilmiş ihale tarihi itibariyle güncel satış yetki belgesi ve üretici firmaya ait Prefabrik Beton Bordür Taşının TS 436 EN 1340 Standardına Uygun Olduğunu Gösteren İhale Tarihi İtibariye Güncel Belgeyi

4. Prefabrik Beton Oluk Taşı  için ;  

a) İstekli firma üretici ise Prefabrik Beton Oluk Taşının TS 13686 (Sınıf D400) Standardına Uygun Olduğunu Gösteren ve kendisine ait İhale Tarihi İtibariye Güncel Belgeyi,
b) İstekli firma kullanacağı Prefabrik Beton Oluk Taşını üreticiden temin edecek ise üretici firmadan istekli firmaya verilmiş ihale tarihi itibariyle güncel satış yetki belgesi ve üretici firmaya ait Prefabrik Beton Oluk Taşının TS 13686 (Sınıf D400) Standardına Uygun Olduğunu Gösteren İhale Tarihi İtibariye Güncel Belgeyi

sunmak zorundadır.

 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

|