İş Yeri Kiralama İhalesi
24 Temmuz 2018/Saat: 15.30

|

 KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

S.NO

İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ

KİRALAMA SÜRESİ

M2

KULLANIM ŞEKLİ

GECİCİ TEMİNAT

AYLIK  MUHAMMEN BEDELİ

1

Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sokak  Çok Amaçlı Pazar Yeri No:2-J/31 Kat:1

10 YIL

17,32m2

İŞYERİ

792,00,TL

220,00-TL

2

Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sokak  Çok Amaçlı Pazar Yeri No:2-J/32 Kat:1

10 YIL

16,45m2

İŞYERİ

792,00,TL

220,00-TL

3

Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sokak  Çok Amaçlı Pazar Yeri No:2-H/7 Zemin Kat

10 YIL

15,75m2

İŞYERİ

990,00,TL

275,00-TL

4

Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sokak  Çok Amaçlı Pazar Yeri No:2-H/8 Zemin Kat

10 YIL

15,75m2

İŞYERİ

792,00,TL

220,00-TL

5

Büyük Cami Mah. Cumhuriyet Meydanı Eski Terminal No:5/17

3 YIL

 

İŞ YERİ

756,00,TL

700,00-TL

 

 

1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi  2886 Sayılı  Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince  Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır.

2- Kiralanacak işyerlerinin her biri  için 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.     

3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

  • Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.
  • Tüzel kişilerden; 2018 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.
  • Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
  • İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
  • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
  • İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

4-Kiralanacak işyerlerinin  ihalesi 24 Temmuz 2018  günü  saat 15.30’da Yukarı Zaferiye Mah.İlyasbey .Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı  salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

5-Şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

 

 

İLAN OLUNUR

|