TOPTANCI HALİ İŞYERİ İHALESİ
10.10.2017

|

 KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Belediyemize ait İlçemiz İspat Cami Mahallesi, Terminal Sokak No:4 adresindeki Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Halinde bulunan aşağıda, Mahallesi, Blok Adı, No’su M²’si, Aylık Muhammen Kira Bedeli ve Geçici Teminatı belirtilen 2 adet işyeri ve  D Blok Z-1, Z-6 soğutma sistemi ve kapısı olmayan buzhane, D Blok Z-3 ve Z-4 soğutma sistemi ve kapısı olan buzhane olmak üzere toplam 4 adet buzhane   3 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ayrı ayrı  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif  Usulü ile  ihaleye çıkarılacaktır.

  

Mahallesi          Blok adı   Numarası              M²’si               Aylık Muhammen Kira Bedeli            Geçici Teminatı                                                                                                

İspat Cami       D                     5             50                 300,00 TL                       324,00 TL

İspat Cami       D                                 6                         50                 300,00 TL                       324,00 TL          

İspat Cami       D                     Z-1         12                 175,00 TL                       189,00 TL

İspat Cami       D                     Z-3        12                 200,00 TL                       216,00 TL

İspat Cami       D                     Z-4         12                 200,00 TL                       216,00 TL

İspat Cami       D                     Z-6         12                 175,00 TL                       189,00 TL

 

2- Kiralanacak işyerleri ve buzhanelerin her biri için 1.000,00 TL güvence bedeli alınacaktır       

3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

a-      Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.

b-      Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.  (2017 yılı vizeli)

c-      Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.

d-     İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,

e-      Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

f-       İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

4- Kiralanacak işyerleri ve  buzhanelerin ihalesi 10.10.2017 Salı günü saat 15.30’da  Belediye Encümen toplantı odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

5-Şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

 

  İLAN OLUNUR.

|