İhale İlanı-İşyeri İhalesi
06.12.2018

|

 KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

S.NO

İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ

KİRALAMA SÜRESİ

M2

KULLANIM ŞEKLİ

GECİCİ TEMİNAT

AYLIK/YILLIK MUHAMMEN BEDELİ

1

Kocadere C Tipi Mesire Yeri  ( Cennettepe )

10 YIL

4,07 Hektar

Sosyal Tesis

42.000,00TL

140.000.00TL

YILLIK (KDV.DAHİL)

1-Yukarı da özellikleri belirtilen Edirne ili Keşan İlçesi Kocadere mevkii, Cennettepe Mesire Yeri’nin, Keşan Orman İşletme Müdürlüğünün 11.07.2018 tarih ve 15394756-305.04.01.02-E.1498132 sayılı iznine istinaden; Keşan Belediye Meclisinin 04/10/2018 tarih ve 2018-165 sayılı kararına binaen,  2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.

2- Kiralanacak yer için 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.       

3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

  • Kişilerden; İkametgâh belgesi( Türkiye’de), Nüfus cüzdan fotokopisi.
  • Tüzel kişilerden; 2018 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.
  • Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
  • İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
  • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
  • İsteklilerin, Ticaret Sicil Müdürlükleri ve/veya Vergi Dairelerince verilen Ana Faaliyet Kodu (NACE) 561008 ( Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetleri (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç ) sahibi olduklarını gösterir vergi levhası.
  • Türkiye’de Tebligat için adres göstermek.
  • İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
  • Keşan Belediyesine  borcu yoktur yazısı.

4-Kiralanacak yerin ihalesi 06 Aralık 2018  günü  saat 15.30’da Yukarı Zaferiye Mah.İlyasbey .Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı  salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

5-Şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir, ihaleye katılacaklar 500,00Tl karşılığında almış olduğu şartname bedelini yatırdığına dair makbuzu ihale anında ibraz etmek zorundadır.

İLAN OLUNUR

|