S PLAKA İHALESİ
20.12.2018

|

 KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

SIRA NO

CİNSİ

GECİÇİ TEMİNAT

MUHAMMEN BEDELİ

1

S PLAKA HAT SATIŞI

3.714,00TL

123.800,00TL

2

S PLAKA HAT SATIŞI

3.714,00TL

123.800,00TL

3

S PLAKA HAT SATIŞI

3.714,00TL

123.800,00TL

 

1-Yukarı da özellikleri belirtilen S Plaka Hat Satış ihalesi  2886 Sayılı  Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince  Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır.

2- Satışı yapılacak S Plaka hatların her biri  için 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.  

3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

  • Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.
  • Tüzel kişilerden; 2018 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.
  • Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
  • İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
  • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
  • İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
  • Keşan Belediyesine  borcu yoktur yazısı.( Keşan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Alınacaktır.)

4- Satışı yapılacak S Plaka hatların ihalesi 20 Aralık 2018  günü  saat 15.30’da Yukarı Zaferiye Mah.İlyasbey .Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı  salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

5-Şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

İLAN OLUNUR

|