S PLAKA İHALESİ
17.10.2017

|

 KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Belediyemize ait  aşağıda muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen 1 adet S Plaka Hattı  satışı yapılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun  45. maddesi  gereğince Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.

2- S plaka hattının  muhammen bedeli 103,000.00TL olup geçici teminatı 3.090,00 TL’dir  

3- S plaka hattı satış ihalesi için 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.     

4- İhaleye katılacak olan isteklilerden istenecek belgeler;

a-      Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.

b-      Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve imza sirküleri (2017 yılı vizeli)

c-      Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.

d-      İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,

e-      Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

f-       İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

 

5-  S plaka hattının satış ihalesi 17.10.2017 Salı günü saat 15.30’da Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda  Encümen huzurunda yapılacaktır.

6-  S plaka hattının satış ihalesine ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

 

 İLAN OLUNUR.

 

|