İşyeri Kiralama İhalesi
28 Mayıs 2019

|

 KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

S.NU

İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ

KİRALAMA SÜRESİ

M2

KULLANIM ŞEKLİ

GECİCİ TEMİNAT

AYLIK/YILLK MUHAMMEN BEDELİ

1

Erikli Sahili Yalı Caddesi No:71/1  Keşan/EDİRNE

2 YIL

107 m2

İŞYERİ

15.000,00TL

250.000,00TL

YILLIK

2

Erikli Sahili Yalı Caddesi No:71/A Umumi Tuvalet  Keşan/EDİRNE

2 YIL

 

UMUMİ TUVALET

720,00TL

1.000,00TL

AYLIK

1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi  2886 Sayılı  Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince  Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır.

2- Kiralanacak işyerlerinin her biri  için 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.     

3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;                                                                              

  • Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.
  • Tüzel kişilerden; 2019 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.
  • Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
  • İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
  • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
  • İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
  • Keşan Belediyesine borcu olmadığına dair Keşan Belediyesinden alınmış borcu yoktur yazısı.

 

4-Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı.

5-İhale ile ilgili şartname Belediye mali hizmetler müdürlüğünden 1.000,00TL bedelle mesai saatleri dahilinde temin edilebilir.

6-İhale Geçici Teminat ve Güvence Bedelinin yatırıldığına dair tahsilat makbuzu.

7-Kiralanacak işyerinin ve umumi tuvaletin  ihalesi 28 Mayıs 2019  günü  saat 15.30’da Yukarı Zaferiye Mah.İlyasbey .Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı  salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

İLAN OLUNUR

|