KEŞAN BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE, İLÇEMİZ SINIRLARI DAHİLİNDEKİ CADDE VE SOKAKLARDA KULLANILMAK ÜZERE ÇÖP KONTEYNERİ VE KONTEYNER TEKERLEĞİ
11.06.2019

|

 KEŞAN BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE, İLÇEMİZ SINIRLARI DAHİLİNDEKİ CADDE VE SOKAKLARDA KULLANILMAK ÜZERE ÇÖP KONTEYNERİ VE KONTEYNER TEKERLEĞİ

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce, İlçemiz Sınırları Dahilindeki Cadde ve Sokaklarda Kullanılmak Üzere Çöp Konteyneri ve Konteyner Tekerleği alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2019/247338

 

a) Adresi

:

Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No:23/E 22800 KEŞAN/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası

:

2847141185 - 2847140985

c) Elektronik Posta Adresi

:

malihizmetler@kesan.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

200 Adet 770(±%5) Lt Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyneri ve 250 Adet (175 Adedi Frensiz, 75 Adedi Frenli Olmak Üzere) Çöp Konteyner Tekerleği
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Depo Alanı ve Erikli Mücavir Alanı

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici, Teknik Şartnameye Uygun Malları, Sözleşmenin İmzalanmasını Müteakip 15 Takvim Günü İçerisinde Peyderpey ya da tek parti halinde Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Depo Sahasına ve Erikli Mücavir Alanına Teslim Edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE

b) Tarihi ve saati

:

11.06.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

1- Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteynerleri (770 (±%5) lt) İçin;

a) İstekli firma üretici ise Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteynerlerinin TS EN 840-2 Standardına Uygun Olduğunu Gösteren ve kendisine ait İhale Tarihi İtibariye Güncel Belgeyi,
b) İstekli firma yetkili satıcı ise yetkili satıcı belgesi ve üretici firmaya ait Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteynerlerinin TS EN 840-2  Standardına Uygun Olduğunu Gösteren İhale Tarihi İtibariye Güncel Belgeyi,

2- Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteynerlerinde (770 (±%5) lt) Bulunacak Tekerlek Sistemi İçin;

a) İstekli firma üretici ise Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteynerlerinde kullanılacak tekerlek sisteminin TS EN 12532 Standardına Uygun Olduğunu Gösteren ve kendisine ait İhale Tarihi İtibariye Güncel Belgeyi,
b) İstekli firma yetkili satıcı ise yetkili satıcı belgesi ve üretici firmaya ait Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteynerlerinde kullanılacak tekerlek sisteminin TS EN 12532  Standardına Uygun Olduğunu Gösteren İhale Tarihi İtibariye Güncel Belgeyi,

3- Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteynerlerinde (770 (±%5) lt) Uygulanacak Galvanizleme Sistemi İçin;

a) İstekli firma üretici ise Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteynerlerinde Uygulanacak Galvanizleme Sisteminin TS  EN  ISO 1461 Standardına Uygun Olduğunu Gösteren ve kendisine ait İhale Tarihi İtibariye Güncel Belgeyi,
b) İstekli firma yetkili satıcı ise yetkili satıcı belgesi ve üretici firmaya ait Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteynerlerinde Uygulanacak Galvanizleme Sisteminin TS  EN  ISO 1461 Standardına Uygun Olduğunu Gösteren ve kendisine ait İhale Tarihi İtibariye Güncel Belgeyi sunmak zorundadır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

|