İşyeri Kiralama İhalesi
11 Haziran 2019

|

 KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

S.NU

İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ

KİRALAMA SÜRESİ

M2

KULLANIM ŞEKLİ

GECİCİ TEMİNAT

AYLIK/YILLK MUHAMMEN BEDELİ

1

Yayla Sahili Piri Reis Cad. No:4/1 Kapı No:11/12 Erkek ve Bayan Umumi Tuvalet Keşan

15 Ekim 2019 Tarihine Kadar

 

Umumi Tuvalet

150,00TL

2.000,00

 YAZ SEZONU

2

Yayla Sahili Piri Reis Cad. No:4/1 Kapı No:47 Çay Ocağı Keşan

15 Ekim 2019 Tarihine Kadar

 

Çay Ocağı

60,00TL

5.000,00TL

YAZ SEZONU

1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi  2886 Sayılı  Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince  Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır.

2- Kiralanacak işyerlerinin her biri  için 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.     

3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;                                                                              

  • Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.
  • Tüzel kişilerden; 2019 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.
  • Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
  • İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
  • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
  • İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
  • Keşan Belediyesine borcu olmadığına dair Keşan Belediyesinden alınmış borcu yoktur yazısı.

 

4-Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı.

5-İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde ihale anına kadar Belediye mali hizmetler müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir, ancak ihaleye katılıp teklif vereceklerin idarece onaylı şartnameyi 500,00TL bedel karşılığında satın alması zorunludur.   

6-İhale Geçici Teminat ve Güvence Bedelinin yatırıldığına dair tahsilat makbuzu.

7-Kiralanacak çay ocağı ve umumi tuvaletin ihalesi 11 Haziran 2019  günü  saat 15.30’da Yukarı Zaferiye Mah.İlyasbey .Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı  salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

İLAN OLUNUR

|