VAHŞİ DEPOLAMA SAHASI REHABİLİTASYON PROJESİ

|

BELEDİYENİN ADI                                            : KEŞAN BELEDİYESİ

PROJENİN ADI                                                 : VAHŞİ DEPOLAMA SAHASI REHABİLİTASYON PROJESİ

PROJENİN BAŞLAMA TARİHİ                      : 22.08.2015

PROJENİN BİTİŞ TARİHİ                                : 21.08.2016

PROJENİN BÜTÇESİ VE BU BÜTÇENİN KAYNAKLARI        :  5.074.000.-TL (BeşmilyonYetmişdörtbinTL)

                                                                                                              : İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

PROJENİN TAMAMLANMA ORANI         : % 60

PROJENİN AMACI VE ÖNEMİ                    :

14.03.1991 tarihli ve 20814 sayılı resmi gazetede yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde; “Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde, doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi, depolanması, taşınması, uzaklaştırılması ve benzeri faaliyetlerin yasaklanması, çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek olan tüketim maddelerinin idaresini belli bir disiplin altına alarak, havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin hayvan ve bitki nesillerini, doğal zenginlikleri ve ekolojik dengeyi bozmasının önlenmesi ile buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesidir” olarak verilmektedir. Dolayısıyla, yasal yükümlülükler çerçevesinde atıkların ilgili yönetmeliklere, çağdaş ve bilimsel tekniklere uygun bir biçimde bertaraf edilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda belediyelerin uygun ve verimli bir şekilde işleyen, çevreye olan olumsuz etkilerin minimuma indirildiği atık yönetim sistemini kurması zorunluluğu doğmaktadır.

Keşan Çöp Döküm Alanı, Edirne İli, Keşan İlçesi, Yeni Mahalle Karanlık Dere Mevkii’nde bulunmaktadır. Çöp Döküm Alanı, yaklaşık 8 ha(hektar)’lık (78.548 m2’lik) bir alanı kapsamaktadır ve 1981 yılından bu yana kullanılmaya devam edilmiştir. 18.03.2016 tarihinden itibaren Belediyemizin de üyesi olduğu Güney Edirne Katı Atık Birliği Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi işletmeye alınmış ve bu tarihten itibaren İlçemiz sınırlarında oluşan katı atıkların çevre kirliliği yaratmayacak şekilde ve çevre kanununa istinaden yayımlanmış yönetmeliklere göre depolanması ve bertarafı sağlanmaktadır.

Çöp depolama sahaları toprağı, yer altı ve yüzeysel su kaynaklarını kirleterek insan sağlığını olumsuz etkilemekte ve görüntü kirliliği yaratmaktadır. Ayrıca zaman zaman sıkışan gaz, patlamalara neden olmaktadır. Bu projenin tamamlanması sonucunda; çöp sahasında gaz sıkışması sonucu patlamaların olmasını engellemek, yağmur ve yüzey sularının rehabilite edilen çöp alanı ile temasını engelleyerek yeraltı suyu kalitesinin korunmasını sağlamak projenin amaçları arasındadır. Ayrıca proje sonucunda İlçemize yeşil alan kazandırılacak, kötü koku, duman ve görüntü kirliliği ortadan kaldırılacaktır.

PROJENİN BÖLGEYE, BELEDİYECİLİĞE KATKISI VE DİĞER KURUMLARCA UYGULANABİLİRLİĞİ:

Çöp Döküm Sahalarında rüzgar etkisi ile muhtemel kağıt, plastik torba gibi hafif atık malzemenin uçuşarak taşınmasını önlemek mümkün değildir. Ayrıca, kuşlar ve diğer hayvanların saha içine girmesini engelleyecek herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

 

Çöp döküm sahasında hava şartları, özellikle rüzgar nedeniyle insan sağlığı açısından tehlikeli olabilecek ve/veya tıbbi atık, mezbaha atıkları gibi yine insan sağlığı açısından tehlike arz eden atık türleri ile kontamine olmuş hafif atık türlerinin uçuşması söz konusudur. Çöp döküm alanının yakın çevresinde yerleşim alanlarının bulunmasından ötürü, atık türlerinin çevreye yayılması halk sağlığı açısından oldukça olumsuz bir durum teşkil etmektedir.

 

Ayrıca Çöp Döküm Alanlarında bulunan başıboş köpeklerle insanlar arasında bir temas her zaman için olasıdır ve dolayısıyla da tıbbi atık kaynaklı bir enfeksiyonun, halka geçmesi söz konusudur. Ayrıca, döküm alanında martı, karga gibi kuş ve sinek gibi haşere türleri bulunmaktadır. Bu durum, çöp döküm alanından kirliliğin taşınması anlamına gelmekte olup, çevre ve halk sağlığı açısından sorun oluşturmaktadır.

 

Çöp döküm alanında kontrollü bir depolama yapılmamasından dolayı, ciddi boyutlarda ve çevre halkı rahatsız eden koku problemi de söz konusudur.

 

Çöp Döküm Alanı’nda, giriş-çıkış kontrollünün gerçekleştirildiği herhangi bir birim veya söz konusu iş ile görevli olan bir kimse bulunmamaktadır. Dolayısıyla, döküm alanına sokak toplayıcıları (atık ayırıcı kişiler vs.) gibi geri kazanılabilen atıkları (kağıt, plastik, karton vb.) toplayan ve yetkili olmayan kişiler rahatlıkla girip çıkmaktadır. Söz konusu kişiler atıklar ile doğrudan temas halinde olduğu için, kendileri doğrudan ve yakınları da dolaylı olarak risk altındadırlar.

 

Benzer şekilde, alanda atıkların taşınması, itilmesinde görevli olan personelin koruyucu ekipman (maske, eldiven vb.) kullanmadığından, atıklardan kaynaklanan etkilere (kontrolsüz gaz çıkışı, toz emisyon vs) doğrudan maruz kalmaktadır. Genel bir bilgi olarak, görevli personelin karşılaşabileceği mesleki hastalık arasında ishal ve solunum yolu hastalıkları sayılabilmektedir. Bu kişilerin de kendileri doğrudan ve yakınları da dolaylı olarak risk altında kalmaktadır.

 

Karbondioksit, depolama sahası gazındaki yer alan önemli bir gaz türü olarak verilmektedir. “Zehirli-olmayan” özelliğine karşın karbon dioksit, solunum sisteminde oksijenin yerini alarak hayat için tehlikeli özellik göstermektedir.  Dolayısıyla, Çöp Döküm Alanlarında, deponi gazı için hiçbir önlem alınmamasından ötürü söz konusu durum, döküm alanında görevli personel ve yakın çevre halkı açısından problem teşkil etmektedir.

 

Ayrıca, Çöp Döküm Alanı’na gerek Belediyeye ait çöp kamyonlarının, gerekse izinsiz ve kontrolsüz olarak sahaya döküm yapan ve çöplerden geri kazanılabilen atıkları ayırmak için alana giren kişilere ait araçların tekerleklerini temizleyecek bir sistem bulunmadığı için, tekerlekler aracılığı ile çöp ve çöp sularından kaynaklanan  kirliliğin saha dışına taşınması da, çevre ve halk sağlığı açısından risk taşımaktadır.

Yukarıda saymış olduğumuz olumsuzlukların giderilmesi için en önemlisi halk sağlığının tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması için bu rehabilitasyon projesi hayata geçirilmiştir.

|